กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 463
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
พัทลุง
จอด
- 06:10
2
นาปรือ
จอด
06:13 06:14
3
บ้านค่ายไทย
จอด
06:19 06:20
4
บ้านต้นโดน
จอด
06:24 06:25
5
บ้านห้วยแตน
จอด
06:28 06:29
6
เขาชัยสน
จอด
06:34 06:35
7
บางแก้ว
จอด
06:40 06:41
8
ควนพระ
จอด
06:47 06:48
9
ควนเคี่ยม
จอด
06:53 06:54
10
หารกง
จอด
06:58 06:59
11
หารเทา
จอด
07:03 07:04
12
วัดควนเผยอ
จอด
07:09 07:10
13
โคกทราย
จอด
07:13 07:14
14
ควนเนียง
จอด
07:20 07:21
15
บ้านเกาะใหญ่
จอด
07:27 07:28
16
บางกล่ำ
จอด
07:35 07:36
17
บ้านดินลาน
จอด
07:41 07:42
18
ชุมทางหาดใหญ่
จอด
07:48 07:58
19
นาม่วง
จอด
08:08 08:09
20
วัดควนมีด
จอด
08:20 08:24
21
จะนะ
จอด
08:33 08:34
22
ท่าแมงลัก
จอด
08:41 08:42
23
เกาะสะบ้า
จอด
08:50 08:51
24
เทพา
จอด
09:01 09:02
25
ตาแปด
จอด
09:10 09:19
26
บ้านนิคม
จอด
09:23 09:24
27
ปัตตานี
จอด
09:30 09:31
28
นาประดู่
จอด
09:38 09:39
29
วัดช้างให้
จอด
09:43 09:44
30
ป่าไร่
จอด
09:46 09:47
31
คลองทราย
จอด
09:52 09:53
32
ตาเซะ
จอด
09:59 10:00
33
บ้านยุโป
ผ่าน
- 10:03
34
ยะลา
จอด
10:07 10:09
35
ไม้แก่น
จอด
10:18 10:19
36
บ้านปาแต
จอด
10:23 10:24
37
รามัน
จอด
10:29 10:30
38
บาลอ
จอด
10:35 10:40
39
รือเสาะ
จอด
10:48 10:49
40
บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร
จอด
10:54 10:55
41
ลาโละ
จอด
11:00 11:01
42
มะรือโบ
จอด
11:08 11:09
43
กะแด๊ะ
จอด
11:13 11:14
44
ตันหยงมัส
จอด
11:19 11:20
45
ป่าไผ่
จอด
11:25 11:26
46
เจาะไอร้อง
จอด
11:31 11:32
47
บูกิต
จอด
11:37 11:38
48
ไอสะเตีย
จอด
11:42 11:43
49
โต๊ะเด็ง
จอด
11:48 11:49
50
สุไหงปาดี
จอด
11:53 11:54
51
โคกสยา
ผ่าน
- 12:00
52
สุไหงโก-ลก
จอด
12:05 12:05