กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 434
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ชุมทางบัวใหญ่
จอด
12:20 12:20
2
บ้านโสกรัง
จอด
12:28 12:29
3
บ้านสระครก
จอด
12:34 12:35
4
บ้านเก่างิ้ว
จอด
12:37 12:38
5
บ้านกระพี้
จอด
12:41 12:42
6
หนองพลวง
จอด
12:45 12:46
7
บ้านหนองปรือโป่ง
จอด
12:50 12:51
8
บ้านโคกกระเบื้อง
จอด
12:56 12:57
9
บ้านเหลื่อม
จอด
13:02 13:03
10
บ้านหนองขาม
จอด
13:09 13:10
11
บ้านตาเนิน
จอด
13:14 13:15
12
หนองฉิม
จอด
13:22 13:25
13
จัตุรัส
จอด
13:35 13:36
14
โนนคร้อ
จอด
13:43 13:44
15
วังกะอาม
จอด
13:48 13:49
16
บ้านกลอย
จอด
13:53 13:54
17
บำเหน็จณรงค์
จอด
13:57 13:58
18
บ้านปากจาบ
จอด
14:08 14:09
19
ห้วยยายจิ๋ว
จอด
14:15 14:16
20
บ้านวะตะแบก (เทพสถิต)
จอด
14:27 14:28
21
ช่องสำราญ
จอด
14:42 14:43
22
โคกคลี
จอด
14:55 14:56
23
บ้านจงโก
จอด
15:00 15:01
24
แผ่นดินทอง
จอด
15:10 15:11
25
บ้านเกาะรัง
จอด
15:17 15:18
26
ลำนารายณ์
จอด
15:27 15:29
27
ตลาดลำนารายณ์
จอด
15:31 15:32
28
เขายายกะตา
จอด
15:40 15:41
29
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
จอด
15:46 15:47
30
สุรนารายณ์
จอด
15:55 15:56
31
โคกสลุง
จอด
16:04 16:05
33
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จอด
16:20 16:21
34
แก่งเสือเต้น
จอด
16:24 16:25
35
เขาสูง
จอด
16:32 16:33
36
หินซ้อน
จอด
16:38 16:39
37
เขาหินดาด
จอด
16:45 16:46
38
เขาคอก
จอด
16:53 16:54
39
บ้านช่องใต้
จอด
17:01 17:03
40
ชุมทางแก่งคอย
จอด
17:10 17:10