กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 430
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ชุมทางบัวใหญ่
จอด
05:50 05:50
2
ห้วยระหัด
จอด
05:53 05:54
3
โนนทองหลาง
จอด
06:00 06:01
4
บ้านไร่
จอด
06:03 06:04
5
เมืองคง
จอด
06:10 06:11
6
บ้านดอนใหญ่
จอด
06:16 06:17
7
พลสงคราม
จอด
06:21 06:22
8
เนินถั่วแปบ
จอด
06:26 06:27
9
บ้านมะค่า
จอด
06:30 06:31
10
บ้านดงพลอง
จอด
06:36 06:37
11
โนนสูง
จอด
06:43 06:44
12
หนองแมว
จอด
06:49 06:50
13
บ้านหนองกันงา
จอด
06:56 06:57
14
บ้านกระโดน
จอด
06:56 06:57
15
หนองไข่น้ำ
จอด
06:59 07:00
16
บ้านเกาะ
จอด
07:08 07:09
17
ชุมทางถนนจิระ
จอด
07:14 07:15
18
นครราชสีมา
จอด
07:20 07:20